แผ่นพื้นยกป้องกันไฟฟ้ากระแสสถิตย์ (Anti-Static Panel)


แผ่นพื้นยกสำหรับป้องกันไฟฟ้ากระแสสถิตย์ (Anti-Static Panel) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในห้องคอมพิวเตอร์อันเนื่องมาจากความสามารถในการป้องกันและกำจัดไฟฟ้ากระแสสถิตย์ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัวกำลังทำงานและจะช่วยรักษาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร์

ชนิดของพื้นยก

แผ่นพื้นยกสำหรับป้องกันไฟฟ้ากระแสสถิตย์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในห้อง คอมพิวเตอร์อันเนื่องมาจากความสามารถในการป้องกันและกำจัดไฟฟ้ากระแสสถิตย์ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัวกำลังทำงานและจะช่วยรักษาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร์ จากคุณสมบัติดังกล่าวนั้นจะช่วยทำให้อายุในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ยาวนาน ขึ้น โดยที่แผ่นพื้นยกถูกติดตั้งอย่างง่ายๆ โดยอาศัยโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเหมือนเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วยชุดขาตั้ง และ ชุดคาน ขนาดของพื้นยกจะถูกควบคุมในการผลิตด้วยความแม่นแย่นซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าแผ่น ทุกแผ่นสามารถถอดเปลี่ยนกันได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น อีกทั้งระบบต่างๆที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ เดินสายเคเบิ้ลเพื่อให้สอดคล้องกับ wireway และ outlet ต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องคอมพิวเตอร์