Anti-Static Panel

แผ่นพื้นยกสำหรับป้องกันไฟฟ้ากระแสสถิตย์ (Anti-Static Panel) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในห้องคอมพิวเตอร์อันเนื่องมาจากความสามารถในการป้องกันและกำจัดไฟฟ้ากระแสสถิตย์ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัวกำลังทำงานและจะช่วยรักษาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร์